Zorgdomein

Castle Craig biedt al ruim 25 jaar hulp aan mensen die problemen hebben van een alcoholverslaving, een drugsverslaving of andere verslavingen. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en via eHealth wordt ambulante zorg en dagbehandeling geboden. Klinische behandeling vindt in Schotland plaats.

Doelgroep

Een behandeling volgens het Castle Craig Model is geschikt voor patiënten die aan één of meerdere van de volgende kenmerken voldoen:

  • als primaire diagnose een afhankelijkheid van middelen hebben (noodzakelijk)
  • de wens hebben tot volledige abstinentie (wenselijk)
  • secundaire psychiatrische klachten hebben die onderliggend of luxerend verbonden zijn aan de verslavingsproblematiek (bijv. traumaklachten, persoonlijkheidsproblematiek, psychiatrische klachten)
  • een langdurige geschiedenis van verslaving en soms ook herhaaldelijke verslavingsbehandelingen hebben ondergaan zonder succes

Contra-indicaties

Indien patiënten recentelijk een crisisopname hebben gehad, actieve suïcidale gedachtes of gedrag hebben, recentelijk (niet aan middelen gebonden) psychotische episodes hebben gehad of er sprake is van eetproblematiek met vermoedens van een eetstoornis in combinatie met een zeer lage (<17,5) of zeer hoge (>30) BMI, is overleg vooraf wenselijk.

Beschikbaarheid

Na uw verwijzing wordt uw patiënt op korte termijn (maximaal 7 dagen na het eerste contact) gezien voor intake en diagnostiek. De poliklinieken zijn geopend gedurende werkdagen van 08.00 tot 18.00 en een aantal dagen is er tevens avondpoli.

 

Meer informatie over…

Keuze zorgprogramma

Voor bovenstaande doelgroep zijn er verschillende zorgprogramma’s waar na aanmelding en onderzoek een indicatie voor kan worden gegeven. Deze zorgprogramma’s  zijn: Verslaving, Verslaving en Persoonlijkheidsproblematiek, Verslaving en Psychotrauma, Verslaving en Psychiatrische problematiek. In alle gevallen zal gekozen worden voor een ambulante (als het kan) en/of klinische (als het moet) interventie, gevolgd door Continuing Care.

Het Castle Craig Model

Het Castle Craig model is een combinatie van Evidence Based Practice (EBP) behandelingen en de methodieken bekend van 12 stappen zelfhulpgroepen. Het unieke van de behandeling is dat ze een gedragstherapeutische en een ervaringsgerichte benadering combineert. De behandelingen aangeboden door Castle Craig zijn evidence based practice.
Castle Craig biedt een grote diversiteit aan behandelmethodieken die kunnen worden ingezet: Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Motiverende Gespreksvoering (MGV), Groepspsychotherapie, Problem Solving Therapie (PST), Cognitieve Herstructurering, Exposure In Vivo, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Mindfulness Based Cogntieve Gedragstherapie (MBCT), Systeemtherapie, Dialectische Gedragstherapie (DGT), Farmacotherapie en Twelve Step Facilitation (TSF).
De behandeling bij Castle Craig is een therapie die uitgaat van de hele mens en bestaat uit bewezen technieken zoals cognitieve gedragstherapie en de inzichten vanuit de AA/NA/CA. Een zorgprogramma volgens het Castle Craig Model bestaat uit een detoxificatie en een behandeling in ambulante óf klinische setting. De behandeling wordt gevolgd door een nazorgprogramma (ongeveer drie maanden) waarbij deelname aan zelfhulpgroepen van de AA, CA of NA wordt gestimuleerd. Deze deelname vergroot de duurzaamheid van het herstel van patiënten en verhoogt de kans op een positief behandelresultaat.

Visie op verslaving

Volgens het Castle Craig Model is verslaving een chronische, progressieve ziekte. Het doel van de behandeling is dat patiënten volledig herstel genieten en de kwaliteit van hun leven kunnen vergroten, waarbij wij er van overtuigd zijn dat onthouding van middelen en de blijvende steun vanuit het 12-stappen programma van essentieel belang zijn. Onze zorg wordt afgestemd op de individuele behoeftes van de patiënt en daarmee bieden wij een vraaggericht aanbod. In de behandeling wordt ernaar gestreefd de familie/vrienden bij de behandeling te betrekken, zodat het hele systeem kan herstellen.

Basisprincipes van deze multidisciplinaire aanpak zijn:

  • Een zorgprogramma wordt bepaald op basis van onderzoek en anamnese gedurende het traject ‘aanmelding en onderzoek’. Het advies voor verdere zorg is een resultaat van de informatie die tijdens dit traject wordt verzameld.
  • Alle interventies en methoden zijn gebaseerd op evidence-based practice (EBP) richtlijnen.
  • De voortgang in de behandeling wordt gemonitord met behulp van ‘routine outcome measures’ (ROM) en door evaluatiegesprekken van de patiënt met de hoofdbehandelaar. Indien er vermoedens zijn van bijkomende somatische, psychische of psychiatrische problematiek, wordt hiervoor de juiste discipline geconsulteerd; respectievelijk verslavingsarts, klinisch psycholoog of psychiater. Hierbij wordt een passende behandelmethode bepaald en indien mogelijk uitgevoerd.
  • Wanneer er gedurende de behandeling sprake is van een terugval (gebruik van middelen), er onvoldoende vooruitgang zichtbaar is of er sprake is van co-morbiditeit, wordt het zorgprogramma geïntensiveerd of uitgebreid.Wanneer de hulpvraag niet overeenstemt met de mogelijkheden van Castle Craig, wordt een doorverwijzing besproken met de patiënt.

Samen een keuze maken

Castle Craig is van mening dat verslaving niet overwonnen kan worden wanneer men gecontroleerd blijft gebruiken. Volgens het Castle Craig Model starten wij daarom met uw patiënt een traject aan waarbij wij samen met de patiënt toewerken naar een abstinente levensstijl. De patiënt wordt daarom vanaf het eerste contact betrokken in de besluitvorming die zal leiden tot zijn/haar abstinente levensstijl. Daarnaast wordt er op gezette momenten geëvalueerd tijdens en na de verschillende trajecten om te vorderingen en belemmeringen zichtbaar te maken. Door samen met de patiënt over de voortgang van de behandeling te spreken, vergroten we de eigen regie en gevoelens van autonomie van de patiënt, die jarenlang klem gezeten heeft in de controle die het gebruik van het middel op hem/haar heeft gehad. Er is regelmatig afstemming om tot gezamenlijke doelbepaling en inzet van mogelijke interventies en acties te komen.

Structuur van de behandeling

Alle behandelingen die Castle Craig aanbiedt, worden in samenspraak met patiënt afgestemd op de hulpvraag en zorgzwaarte van de patiënt. De behandeling die de patiënt ontvangt vanaf het moment dat hij binnenkomt totdat hij weer met ontslag gaat, heet ‘het zorgpad’. Binnen een zorgpad kunnen verschillende zorgprogramma’s ingezet worden die elk bestaan uit een aantal zorgmodules. Bij Castle Craig zijn vier standaard zorgprogramma’s vastgelegd waarin de verschillende modules omschreven zijn. In het geval dat een patiënt onderdelen uit verschillende zorgprogramma nodig heeft om tot duurzaam herstel te komen, is er de mogelijkheid dat de patiënt meerdere zorgprogramma’s doorloopt.